Phần mở đầu - 8506

Mã HS Việt Nam 8506 - Pin và bộ pin.

tra cứu mã hs số 8506của Việt Nam là Đối với Pin và bộ pin.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Pin và bộ pin. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8506 Pin và bộ pin.
      850610 Bằng dioxit mangan:
             85061010 Có thể tích ngoài không quá 300 cm3
             85061090 Loại khác
             85063000 Bằng oxit thủy ngân
             85064000 Bằng oxit bạc
             85065000 Bằng liti
      850660 Bằng kẽmkhí:
             85066010 Có thể tích ngoài không quá 300cm3
             85066090 Loại khác
      850680 Pin và bộ pin khác:
             85068010 Bằng kẽm carbon, có thể tích ngoài không quá 300 cm3
             85068020 Bằng kẽm carbon, có thể tích ngoài trên 300 cm3
             85068091 Loại khác:Có thể tích ngoài không quá 300cm3
             85068099 Loại khác
             85069000 Bộ phận