Phần mở đầu - 4901

Mã HS Việt Nam 4901 - Các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm in tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn.

tra cứu mã hs số 4901của Việt Nam là Đối với Các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm in tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm in tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4901 Các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm in tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn.
             49011000 Dạng tờ đơn, có hoặc không gấp
             49019100 Loại khác:Từ điển và bộ bách khoa toàn thư, và các phụ chương của chúng
      490199 Loại khác:
             49019910 Sách giáo dục, kỹ thuật, khoa học, lịch sử hoặc văn hoá xã hội
             49019990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in