Phần mở đầu - 2936

Mã HS Việt Nam 2936 - TIỀN VITAMIN, VITAMIN VÀ HORMONTiền vitamin và vitamin các loại, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp (kể cả các chất cô đặc tự nhiên), các dẫn xuất của chúng sử dụng chủ yếu như vitamin, và hỗn hợp của các chất trên, có hoặc không có bất kỳ loại dung môi nào.

tra cứu mã hs số 2936của Việt Nam là Đối với TIỀN VITAMIN, VITAMIN VÀ HORMONTiền vitamin và vitamin các loại, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp (kể cả các chất cô đặc tự nhiên), các dẫn xuất của chúng sử dụng chủ yếu như vitamin, và hỗn hợp của các chất trên, có hoặc không có bất kỳ loại dung môi nào.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho TIỀN VITAMIN, VITAMIN VÀ HORMONTiền vitamin và vitamin các loại, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp (kể cả các chất cô đặc tự nhiên), các dẫn xuất của chúng sử dụng chủ yếu như vitamin, và hỗn hợp của các chất trên, có hoặc không có bất kỳ loại dung môi nào. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2936 TIỀN VITAMIN, VITAMIN VÀ HORMONTiền vitamin và vitamin các loại, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp (kể cả các chất cô đặc tự nhiên), các dẫn xuất của chúng sử dụng chủ yếu như vitamin, và hỗn hợp của các chất trên, có hoặc không có bất kỳ loại dung môi nào.
             29362100 Vitamin và các dẫn xuất của nó, chưa pha trộn:Vitamin A và các dẫn xuất của nó
             29362200 Vitamin B1 và các dẫn xuất của nó
             29362300 Vitamin B2 và các dẫn xuất của nó
             29362400 Axit Dhoặc DLPantothenic (vitamin B3 hoặc vitamin B5) và các dẫn xuất của nó
             29362500 Vitamin B6 và các dẫn xuất của nó
             29362600 Vitamin B12 và các dẫn xuất của nó
             29362700 Vitamin C và các dẫn xuất của nó
             29362800 Vitamin E và các dẫn xuất của nó
             29362900 Vitamin khác và các dẫn xuất của nó
             29369000 Loại khác, kể cả các chất cô đặc tự nhiên

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in