Phần mở đầu - 4706

Mã HS Việt Nam 4706 - Bột giấy từ giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa) hoặc từ vật liệu xơ sợi xenlulo khác.

tra cứu mã hs số 4706của Việt Nam là Đối với Bột giấy từ giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa) hoặc từ vật liệu xơ sợi xenlulo khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bột giấy từ giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa) hoặc từ vật liệu xơ sợi xenlulo khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4706 Bột giấy từ giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa) hoặc từ vật liệu xơ sợi xenlulo khác.
             47061000 Bột giấy từ xơ bông vụn
             47062000 Bột giấy từ giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa)
             47063000 Loại khác, từ tre
             47069100 Loại khác:Thu được từ quá trình cơ học
             47069200 Thu được từ quá trình hoá học
             47069300 Thu được từ quá trình kết hợp cơ học và hóa học

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in