Phần mở đầu - 2923

Mã HS Việt Nam 2923 - Muối và hydroxit amoni bậc 4; lecithin và chất phosphoaminolipids khác, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học.

tra cứu mã hs số 2923của Việt Nam là Đối với Muối và hydroxit amoni bậc 4; lecithin và chất phosphoaminolipids khác, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Muối và hydroxit amoni bậc 4; lecithin và chất phosphoaminolipids khác, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2923 Muối và hydroxit amoni bậc 4; lecithin và chất phosphoaminolipids khác, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học.
             29231000 Choline và muối của nó
      292320 Lecithin và các phosphoaminolipids khác:
             29232010 Lecithin, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học
             29232090 Loại khác
             29239000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in