Phần mở đầu - 8526

Mã HS Việt Nam 8526 - Ra đa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến và các thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến.

tra cứu mã hs số 8526của Việt Nam là Đối với Ra đa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến và các thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Ra đa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến và các thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8526 Ra đa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến và các thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến.
      852610 Rađa:
             85261010 Ra đa, loại dùng trên mặt đất, hoặc trang bị trên máy bay dân dụng, hoặc chỉ dùng cho tàu thuyền đi biển
             85261090 Loại khác
      852691 Loại khác:Thiết bị dẫn đường vô tuyến:
             85269110 Thiết bị dẫn đường vô tuyến, loại dùng trên máy bay dân dụng, hoặc chuyên dụng cho tàu thuyền đi biển
             85269190 Loại khác
             85269200 Thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in