Phần mở đầu - 1514

Mã HS Việt Nam 1514 - Dầu hạt cải (Rape, Colza oil) hoặc dầu mù tạt và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

tra cứu mã hs số 1514của Việt Nam là Đối với Dầu hạt cải (Rape, Colza oil) hoặc dầu mù tạt và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dầu hạt cải (Rape, Colza oil) hoặc dầu mù tạt và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1514 Dầu hạt cải (Rape, Colza oil) hoặc dầu mù tạt và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.
             15141100 Dầu hạt cải hàm lượng axít eruxic thấp và các phần phân đoạn của chúng:Dầu thô
      151419 Loại khác:
             15141910 Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế
             15141990 Loại khác
      151491 Loại khác:Dầu thô:
             15149110 Dầu hạt cải khác
             15149190 Loại khác
      151499 Loại khác:
             15149910 Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế
             15149991 Loại khác:Dầu hạt cải khác
             15149999 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in