Phần mở đầu - 4707

Mã HS Việt Nam 4707 - Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa).

tra cứu mã hs số 4707của Việt Nam là Đối với Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa). ở Việt Nam.