Phần mở đầu - 2303

Mã HS Việt Nam 2303 - Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự, bã ép củ cải đường, bã mía và phế liệu khác từ quá trình sản xuất đường, bã và phế liệu từ quá trình ủ hay chưng cất, ở dạng bột viên hoặc không ở dạng bột viên.

tra cứu mã hs số 2303của Việt Nam là Đối với Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự, bã ép củ cải đường, bã mía và phế liệu khác từ quá trình sản xuất đường, bã và phế liệu từ quá trình ủ hay chưng cất, ở dạng bột viên hoặc không ở dạng bột viên.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự, bã ép củ cải đường, bã mía và phế liệu khác từ quá trình sản xuất đường, bã và phế liệu từ quá trình ủ hay chưng cất, ở dạng bột viên hoặc không ở dạng bột viên. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2303 Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự, bã ép củ cải đường, bã mía và phế liệu khác từ quá trình sản xuất đường, bã và phế liệu từ quá trình ủ hay chưng cất, ở dạng bột viên hoặc không ở dạng bột viên.
      230310 Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự:
             23031010 Từ sắn hoặc cọ sago
             23031090 Loại khác
             23032000 Bã ép củ cải đường, phế liệu mía và phế liệu khác từ quá trình sản xuất đường
             23033000 Bã và phế liệu từ quá trình ủ hoặc chưng cất