Phần mở đầu - 9029

Mã HS Việt Nam 9029 - Máy đếm vòng quay, máy đếm sản lượng, máy đếm cây số để tính tiền taxi, máy đếm dặm, máy đo bước và máy tương tự; đồng hồ chỉ tốc độ và máy đo tốc độ góc, trừ các loại máy thuộc nhóm 90.14 hoặc 90.15; máy hoạt nghiệm.

tra cứu mã hs số 9029của Việt Nam là Đối với Máy đếm vòng quay, máy đếm sản lượng, máy đếm cây số để tính tiền taxi, máy đếm dặm, máy đo bước và máy tương tự; đồng hồ chỉ tốc độ và máy đo tốc độ góc, trừ các loại máy thuộc nhóm 90.14 hoặc 90.15; máy hoạt nghiệm.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy đếm vòng quay, máy đếm sản lượng, máy đếm cây số để tính tiền taxi, máy đếm dặm, máy đo bước và máy tương tự; đồng hồ chỉ tốc độ và máy đo tốc độ góc, trừ các loại máy thuộc nhóm 90.14 hoặc 90.15; máy hoạt nghiệm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9029 Máy đếm vòng quay, máy đếm sản lượng, máy đếm cây số để tính tiền taxi, máy đếm dặm, máy đo bước và máy tương tự; đồng hồ chỉ tốc độ và máy đo tốc độ góc, trừ các loại máy thuộc nhóm 90.14 hoặc 90.15; máy hoạt nghiệm.
      902910 Máy đếm vòng quay, máy đếm sản lượng, máy đếm cây số để tính tiền taxi, máy đếm dặm, máy đo bước và máy tương tự:
             90291020 Máy đếm cây số để tính tiền taxi
             90291090 Loại khác
      902920 Đồng hồ chỉ tốc độ và máy đo tốc độ góc; máy hoạt nghiệm:
             90292010 Đồng hồ tốc độ dùng cho xe có động cơ
             90292020 Máy đo tốc độ góc cho xe có động cơ
             90292090 Loại khác
      902990 Bộ phận và phụ kiện:
             90299010 Của hàng hoá thuộc phân nhóm 9029.10 hoặc của máy hoạt nghiệm thuộc phân nhóm 9029.20
             90299020 Của hàng hoá khác thuộc phân nhóm 9029.20