Phần mở đầu - 9302

Mã HS Việt Nam 9302 - Súng lục ổ quay và súng lục, trừ các loại thuộc nhóm 93.03 hoặc 93.04.

tra cứu mã hs số 9302của Việt Nam là Đối với Súng lục ổ quay và súng lục, trừ các loại thuộc nhóm 93.03 hoặc 93.04.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Súng lục ổ quay và súng lục, trừ các loại thuộc nhóm 93.03 hoặc 93.04. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9302 Súng lục ổ quay và súng lục, trừ các loại thuộc nhóm 93.03 hoặc 93.04.
             93020000 Súng lục ổ quay và súng lục, trừ các loại thuộc nhóm 93.03 hoặc 93.04.