Phần mở đầu - 3806

Mã HS Việt Nam 3806 - Colophan và axit nhựa cây, và các dẫn xuất của chúng; cồn colophan và dầu colophan; gôm nấu chảy lại.

tra cứu mã hs số 3806của Việt Nam là Đối với Colophan và axit nhựa cây, và các dẫn xuất của chúng; cồn colophan và dầu colophan; gôm nấu chảy lại. . tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Colophan và axit nhựa cây, và các dẫn xuất của chúng; cồn colophan và dầu colophan; gôm nấu chảy lại. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3806 Colophan và axit nhựa cây, và các dẫn xuất của chúng; cồn colophan và dầu colophan; gôm nấu chảy lại.
             38061000 Colophan và axit nhựa cây
             38062000 Muối colophan, muối của axit nhựa cây hoặc muối của các dẫn xuất của colophan hoặc axit nhựa cây, trừ các muối của sản phẩm cộng của colophan
    38063 Gôm este:
             38063010 Dạng khối
             38063090 Loại khác
    38069 Loại khác:
             38069010 Gôm nấu chảy lại ở dạng khối
             38069090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in