Phần mở đầu - 7007

Mã HS Việt Nam 7007 - Kính an toàn, làm bằng thuỷ tinh cứng (đã tôi) hoặc thủy tinh nhiều lớp.

tra cứu mã hs số 7007của Việt Nam là Đối với Kính an toàn, làm bằng thuỷ tinh cứng (đã tôi) hoặc thủy tinh nhiều lớp.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Kính an toàn, làm bằng thuỷ tinh cứng (đã tôi) hoặc thủy tinh nhiều lớp. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7007 Kính an toàn, làm bằng thuỷ tinh cứng (đã tôi) hoặc thủy tinh nhiều lớp.
      700711 Kính an toàn cứng (đã tôi):Có kích cỡ và hình dạng phù hợp với từng loại xe, máy bay, tàu vũ trụ hoặc tàu thuyền:
             70071110 Phù hợp dùng cho xe thuộc Chương 87
             70071120 Phù hợp dùng cho máy bay hoặc tàu vũ trụ thuộc Chương 88
             70071130 Phù hợp dùng cho đầu máy xe lửa hoặc xe điện hoặc toa, đầu máy loại khác di chuyển trên đường sắt hay đường xe điện thuộc Chương 86
             70071140 Phù hợp dùng cho tàu, thuyền hoặc các kết cấu nổi thuộc Chương 89
      700719 Loại khác:
             70071910 Phù hợp dùng cho các máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30
             70071990 Loại khác
      700721 Kính an toàn nhiều lớp:Có kích cỡ và hình dạng phù hợp với từng loại xe, máy bay, tàu vũ trụ hoặc tàu thuyền:
             70072110 Phù hợp dùng cho xe thuộc Chương 87
             70072120 Phù hợp dùng cho máy bay hoặc tàu vũ trụ thuộc Chương 88
             70072130 Phù hợp dùng cho đầu máy xe lửa hoặc xe điện hoặc toa, đầu máy loại khác di chuyển trên đường sắt hay đường xe điện thuộc Chương 86
             70072140 Phù hợp dùng cho tàu, thuyền hoặc các kết cấu nổi thuộc Chương 89
      700729 Loại khác:
             70072910 Phù hợp dùng cho các máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30
             70072990 Loại khác