Phần mở đầu - 8603

Mã HS Việt Nam 8603 - Toa xe lửa hoặc toa xe điện tự hành, toa hàng và toa hành lý, trừ loại thuộc nhóm 86.04.

tra cứu mã hs số 8603của Việt Nam là Đối với Toa xe lửa hoặc toa xe điện tự hành, toa hàng và toa hành lý, trừ loại thuộc nhóm 86.04.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Toa xe lửa hoặc toa xe điện tự hành, toa hàng và toa hành lý, trừ loại thuộc nhóm 86.04. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8603 Toa xe lửa hoặc toa xe điện tự hành, toa hàng và toa hành lý, trừ loại thuộc nhóm 86.04.
             86031000 Loại chạy bằng nguồn điện bên ngoài
             86039000 Loại khác