Phần mở đầu - 6801

Mã HS Việt Nam 6801 - Các loại đá lát, đá lát lề đường và phiến đá lát đường, bằng đá tự nhiên (trừ đá phiến).

tra cứu mã hs số 6801của Việt Nam là Đối với Các loại đá lát, đá lát lề đường và phiến đá lát đường, bằng đá tự nhiên (trừ đá phiến).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các loại đá lát, đá lát lề đường và phiến đá lát đường, bằng đá tự nhiên (trừ đá phiến). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6801 Các loại đá lát, đá lát lề đường và phiến đá lát đường, bằng đá tự nhiên (trừ đá phiến).
             68010000 Các loại đá lát, đá lát lề đường và phiến đá lát đường, bằng đá tự nhiên (trừ đá phiến).