Phần mở đầu - 8452

Mã HS Việt Nam 8452 - Máy khâu, trừ các loại máy khâu sách thuộc nhóm 84.40; bàn, tủ, chân máy và nắp thiết kế chuyên dùng cho các loại máy khâu; kim máy khâu.

tra cứu mã hs số 8452của Việt Nam là Đối với Máy khâu, trừ các loại máy khâu sách thuộc nhóm 84.40; bàn, tủ, chân máy và nắp thiết kế chuyên dùng cho các loại máy khâu; kim máy khâu.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy khâu, trừ các loại máy khâu sách thuộc nhóm 84.40; bàn, tủ, chân máy và nắp thiết kế chuyên dùng cho các loại máy khâu; kim máy khâu. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8452 Máy khâu, trừ các loại máy khâu sách thuộc nhóm 84.40; bàn, tủ, chân máy và nắp thiết kế chuyên dùng cho các loại máy khâu; kim máy khâu.
             84521000 Máy khâu dùng cho gia đình
             84522100 Máy khâu khác:Loại tự động
             84522900 Loại khác
             84523000 Kim máy khâu
      845290 Bàn, tủ, chân máy và nắp cho máy khâu và các bộ phận của chúng; bộ phận khác của máy khâu:
             84529011 Của máy thuộc phân nhóm 8452.10.00:Thân trên và thân dưới máy, đế đỡ có hoặc không có khung; bánh đà; bộ phận che chắn dây đai; bàn đạp các loại
             84529012 Bàn, tủ, chân máy và nắp và các bộ phận của chúng
             84529019 Loại khác
             84529091 Loại khác:Thân trên và thân dưới máy, đế đỡ có hoặc không có khung; bánh đà; bộ phận che chắn dây đai; bàn đạp các loại
             84529092 Bàn, tủ, chân máy và nắp và các bộ phận của chúng
             84529099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in