Phần mở đầu - 7106

Mã HS Việt Nam 7106 - Bạc (kể cả bạc được mạ vàng hoặc bạch kim), chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc dạng bột.

tra cứu mã hs số 7106của Việt Nam là Đối với Bạc (kể cả bạc được mạ vàng hoặc bạch kim), chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc dạng bột.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bạc (kể cả bạc được mạ vàng hoặc bạch kim), chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc dạng bột. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7106 Bạc (kể cả bạc được mạ vàng hoặc bạch kim), chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc dạng bột.
             71061000 Dạng bột
             71069100 Dạng khác:Chưa gia công
             71069200 Dạng bán thành phẩm