Phần mở đầu - 2104

Mã HS Việt Nam 2104 - Súp và nước xuýt và chế phẩm để làm súp và nước xuýt; chế phẩm thực phẩm đồng nhất.

tra cứu mã hs số 2104của Việt Nam là Đối với Súp và nước xuýt và chế phẩm để làm súp và nước xuýt; chế phẩm thực phẩm đồng nhất.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Súp và nước xuýt và chế phẩm để làm súp và nước xuýt; chế phẩm thực phẩm đồng nhất. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2104 Súp và nước xuýt và chế phẩm để làm súp và nước xuýt; chế phẩm thực phẩm đồng nhất.
      210410 Súp và nước xuýt và chế phẩm để làm súp và nước xuýt:
             21041011 Chứa thịt:Dùng cho trẻ em
             21041019 Loại khác
             21041091 Loại khác:Dùng cho trẻ em
             21041099 Loại khác
      210420 Chế phẩm thực phẩm đồng nhất:
             21042011 Chứa thịt:Dùng cho trẻ em
             21042019 Loại khác
             21042091 Loại khác:Dùng cho trẻ em
             21042099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in