mã hs - 73170020

Mã HS Việt Nam 73170020 | HTS Mã Ghim dập

tra cứu mã hs số 73170020 của Việt Nam là Đối với Ghim dập. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7317 Đinh, đinh bấm, đinh ấn (đinh rệp), đinh gấp, ghim dập (trừ các sản phẩm thuộc nhóm 83.05) và các sản phẩm tương tự, bằng sắt hoặc thép, có hoặc không có đầu bằng vật liệu khác, nhưng trừ loại có đầu bằng đồng.
73170020 Ghim dập