Phần mở đầu - 5911

Mã HS Việt Nam 5911 - Các sản phẩm và mặt hàng dệt, phục vụ cho mục đích kỹ thuật, đã nêu tại Chú giải 7 của Chương này.

tra cứu mã hs số 5911của Việt Nam là Đối với Các sản phẩm và mặt hàng dệt, phục vụ cho mục đích kỹ thuật, đã nêu tại Chú giải 7 của Chương này.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các sản phẩm và mặt hàng dệt, phục vụ cho mục đích kỹ thuật, đã nêu tại Chú giải 7 của Chương này. ở Việt Nam.