Phần mở đầu - 3917

Mã HS Việt Nam 3917 - Các loại ống, ống dẫn, ống vòi và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng, bằng plastic (ví dụ, các đoạn nối, khuỷu, vành đệm).

tra cứu mã hs số 3917của Việt Nam là Đối với Các loại ống, ống dẫn, ống vòi và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng, bằng plastic (ví dụ, các đoạn nối, khuỷu, vành đệm).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các loại ống, ống dẫn, ống vòi và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng, bằng plastic (ví dụ, các đoạn nối, khuỷu, vành đệm). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3917 Các loại ống, ống dẫn, ống vòi và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng, bằng plastic (ví dụ, các đoạn nối, khuỷu, vành đệm).
      391710 Ruột nhân tạo (vỏ xúc xích) bằng protein đã được làm rắn hoặc bằng chất liệu xenlulo:
             39171010 Từ protein đã được làm rắn
             39171090 Loại khác
             39172100 Ống, ống dẫn và ống vòi, loại cứng:Bằng polyme etylen
             39172200 Bằng polyme propylen
             39172300 Bằng polyme vinyl clorua
             39172900 Bằng plastic khác
             39173100 Ống, ống dẫn và ống vòi khác:Ống, ống dẫn và ống mềm có áp suất bục tối thiểu là 27,6 MPa
      391732 Loại khác, chưa gia cố hoặc kết hợp với chất liệu khác, không kèm các phụ kiện:
             39173210 Vỏ xúc xích hoặc vỏ giăm bông
             39173290 Loại khác
             39173300 Loại khác, chưa gia cố hoặc kết hợp với chất liệu khác, có kèm các phụ kiện
             39173900 Loại khác
             39174000 Các phụ kiện

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in