Phần mở đầu - 2401

Mã HS Việt Nam 2401 - Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá.

tra cứu mã hs số 2401của Việt Nam là Đối với Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2401 Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá.
      240110 Lá thuốc lá chưa tước cọng:
             24011010 Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng
             24011020 Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng
             24011040 Loại Burley
             24011050 Loại khác, được sấy bằng không khí nóng (fluecured)
             24011090 Loại khác
      240120 Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ:
             24012010 Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng
             24012020 Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng
             24012030 Loại Oriental
             24012040 Loại Burley
             24012050 Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng
             24012090 Loại khác
      240130 Phế liệu lá thuốc lá:
             24013010 Cọng thuốc lá
             24013090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in