Phần mở đầu - 2916

Mã HS Việt Nam 2916 - Axit carboxylic đơn chức mạch hở chưa bão hoà, axit carboxylic đơn chức mạch vòng, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hoá, sulphonat hoá, nitro hoá hoặc nitroso hoá của chúng.

tra cứu mã hs số 2916của Việt Nam là Đối với Axit carboxylic đơn chức mạch hở chưa bão hoà, axit carboxylic đơn chức mạch vòng, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hoá, sulphonat hoá, nitro hoá hoặc nitroso hoá của chúng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Axit carboxylic đơn chức mạch hở chưa bão hoà, axit carboxylic đơn chức mạch vòng, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hoá, sulphonat hoá, nitro hoá hoặc nitroso hoá của chúng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2916 Axit carboxylic đơn chức mạch hở chưa bão hoà, axit carboxylic đơn chức mạch vòng, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hoá, sulphonat hoá, nitro hoá hoặc nitroso hoá của chúng.
             29161100 Axit carboxylic đơn chức mạch hở, chưa bão hoà, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:Axit acrylic và muối của nó
             29161200 Este của axit acrylic
             29161300 Axit metacrylic và muối của nó
      291614 Este của axit metacrylic:
             29161410 Metyl metacrylat
             29161490 Loại khác
             29161500 Axit oleic, axit linoleic hoặc axit linolenic, muối và este của nó
             29161600 Binapacryl (ISO)
             29161900  Loại khác
             29162000 Axit carboxylic đơn chức, cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên
             29163100 Axit carboxylic thơm đơn chức, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:Axit benzoic, muối và este của nó
             29163200 Peroxit bezoyl và clorua benzoyl
             29163400 Axit phenylaxetic và muối của nó
      291639 Loại khác:
             29163910 Axit axetic 2,4Dichlorophenyl và muối và este của chúng
             29163920 Este của acit phenylaxetic
             29163990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in