Phần mở đầu - 2939

Mã HS Việt Nam 2939 - Alcaloit thực vật, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp, và các muối, ete, este và các dẫn xuất của chúng.

tra cứu mã hs số 2939của Việt Nam là Đối với Alcaloit thực vật, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp, và các muối, ete, este và các dẫn xuất của chúng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Alcaloit thực vật, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp, và các muối, ete, este và các dẫn xuất của chúng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2939 Alcaloit thực vật, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp, và các muối, ete, este và các dẫn xuất của chúng.
      293911 Alcaloit từ thuốc phiện và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:Cao thuốc phiện; buprenorphin (INN), codein, dihydrocodein (INN), ethylmorphin, etorphin (INN), heroin, hydrocodon (INN), hydromorphon (INN), morphin, nicomorphin (INN), oxycodon (INN), oxymorphon (INN), pholcodin (INN), thebacon (INN) và thebaine; các muối của chúng:
             29391110 Cao thuốc phiện và muối của chúng
             29391190 Loại khác
             29391900 Loại khác
      293920 Alkaloit của cây canhkina và dẫn xuất của chúng; muối của chúng:
             29392010 Quinine và các muối của nó
             29392090 Loại khác
             29393000 Cafein và các muối của nó
             29394100 Ephedrines và muối của chúng:Ephedrine và muối của nó
             29394200 Pseudoephedrine (INN) và muối của nó
             29394300 Cathine (INN) và muối của nó
             29394400 Norephedrine và muối của nó
             29394900 Loại khác
             29395100 Theophyllin và aminophyllin (theophyllinethylendiamin) và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:Fenetylline (INN) và muối của nó
             29395900 Loại khác
             29396100 Alcaloit của hạt cựa (mầm) lúa mạch (alkaloids of rye ergot) và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:Ergometrin (INN) và các muối của nó
             29396200 Ergotamin (INN) và các muối của nó
             29396300 Axit lysergic và các muối của nó
             29396900 Loại khác
      293991 Loại khác:Cocain, ecgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin racemat; các muối, este và các dẫn xuất khác của chúng:
             29399110 Cocain và các dẫn xuất của nó
             29399190 Loại khác
      293999 Loại khác:
             29399910 Nicotin sulphat
             29399990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in