Phần mở đầu - 8908

Mã HS Việt Nam 8908 - Tàu thuyền và kết cấu nổi khác để phá dỡ.

tra cứu mã hs số 8908của Việt Nam là Đối với Tàu thuyền và kết cấu nổi khác để phá dỡ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tàu thuyền và kết cấu nổi khác để phá dỡ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8908 Tàu thuyền và kết cấu nổi khác để phá dỡ.
             89080000 Tàu thuyền và kết cấu nổi khác để phá dỡ.