Phần mở đầu - 3915

Mã HS Việt Nam 3915 - PHẾ LIỆU, PHẾ THẢI VÀ MẨU VỤN; BÁN THÀNH PHẨM; THÀNH PHẨMPhế liệu, phế thải và mẩu vụn, của plastic.

tra cứu mã hs số 3915của Việt Nam là Đối với PHẾ LIỆU, PHẾ THẢI VÀ MẨU VỤN; BÁN THÀNH PHẨM; THÀNH PHẨMPhế liệu, phế thải và mẩu vụn, của plastic.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho PHẾ LIỆU, PHẾ THẢI VÀ MẨU VỤN; BÁN THÀNH PHẨM; THÀNH PHẨMPhế liệu, phế thải và mẩu vụn, của plastic. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3915 PHẾ LIỆU, PHẾ THẢI VÀ MẨU VỤN; BÁN THÀNH PHẨM; THÀNH PHẨMPhế liệu, phế thải và mẩu vụn, của plastic.
      391510 Từ polyme etylen:
             39151010 Dạng xốp, không cứng
             39151090 Loại khác
      391520 Từ Polyme styren:
             39152010 Dạng xốp, không cứng
             39152090 Loại khác
      391530 Từ polyme vinyl clorua:
             39153010 Dạng xốp, không cứng
             39153090 Loại khác
             39159000 Từ plastic khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in