Phần mở đầu - 8446

Mã HS Việt Nam 8446 - Máy dệt.

tra cứu mã hs số 8446của Việt Nam là Đối với Máy dệt.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy dệt. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8446 Máy dệt.
      844610 Cho vải dệt có khổ rộng không quá 30 cm:
             84461010 Hoạt động bằng điện
             84461020 Không hoạt động bằng điện
             84462100 Cho vải dệt có khổ rộng từ 30 cm trở lên, loại dệt thoi:Máy dệt khung cửi có động cơ
             84462900 Loại khác
             84463000 Cho vải dệt có khổ rộng từ 30 cm trở lên, loại dệt không thoi