Phần mở đầu - 4403

Mã HS Việt Nam 4403 - Gỗ cây, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo vuông thô.

tra cứu mã hs số 4403của Việt Nam là Đối với Gỗ cây, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo vuông thô.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Gỗ cây, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo vuông thô. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4403 Gỗ cây, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo vuông thô.
      440310 Đã xử lý bằng sơn, chất màu, chất creozot hoặc các chất bảo quản khác:
             44031010 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng
             44031090 Loại khác
      440320 Loại khác, thuộc cây lá kim:
             44032010 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng
             44032090 Loại khác
      440341 Loại khác, bằng gỗ nhiệt đới đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này:Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau:
             44034110 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng
             44034190 Loại khác
      440349 Loại khác:
             44034910 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng
             44034990 Loại khác
      440391 Loại khác:Gỗ sồi (Quercus spp.):
             44039110 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng
             44039190 Loại khác
      440392 Gỗ sồi (Fagus spp):
             44039210 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng
             44039290 Loại khác
      440399 Loại khác:
             44039910 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng
             44039990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in