Phần mở đầu - 5408

Mã HS Việt Nam 5408 - Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.05.

tra cứu mã hs số 5408của Việt Nam là Đối với Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.05.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.05. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5408 Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.05.
             54081000 Vải dệt thoi bằng sợi có độ bền cao từ tơ tái tạo vitcô (viscose)
             54082100 Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tái tạo hoặc sợi dạng dải hoặc dạng tương tự từ 85% trở lên:Chưa hoặc đã tẩy trắng
             54082200 Đã nhuộm
             54082300 Từ các sợi có các màu khác nhau
             54082400 Đã in
             54083100 Vải dệt thoi khác:Chưa hoặc đã tẩy trắng
             54083200 Đã nhuộm
             54083300 Từ các sợi có các màu khác nhau
             54083400 Đã in