Phần mở đầu - 5111

Mã HS Việt Nam 5111 - Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải thô.

tra cứu mã hs số 5111của Việt Nam là Đối với Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải thô.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải thô. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5111 Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải thô.
      511111 Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên:Trọng lượng không quá 300 g/m2:
             51111110 Đã được in kiểu batik truyền thống
             51111190 Loại khác
      511119 Loại khác:
             51111910 Đã được in kiểu batik truyền thống
             51111990 Loại khác
             51112000 Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo
             51113000 Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple nhân tạo
             51119000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in