Phần mở đầu - 5407

Mã HS Việt Nam 5407 - Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.04.

tra cứu mã hs số 5407của Việt Nam là Đối với Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.04.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.04. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5407 Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.04.
      540710 Vải dệt thoi từ sợi có độ bền cao bằng ni lông hoặc các polyamit hoặc các polyeste khác:
             54071020 Vải làm lốp xe; vải làm băng tải
             54071090 Loại khác
             54072000 Vải dệt thoi từ sợi dạng dải hoặc dạng tương tự
             54073000 Vải dệt thoi đã được nêu ở Chú giải 9 Phần XI
      540741 Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament bằng ni lông họăc các polyamit khác từ 85% trở lên:Chưa hoặc đã tẩy trắng:
             54074110 Vải lưới ni lông dệt thoi từ sợi filament không xoắn thích hợp để sử dụng như vật liệu gia cố cho vải sơn dầu
             54074190 Loại khác
             54074200 Đã nhuộm
             54074300 Từ các sợi có các màu khác nhau
             54074400 Đã in
             54075100 Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở lên:Chưa hoặc đã tẩy trắng
             54075200 Đã nhuộm
             54075300 Từ các sợi có các màu khác nhau
             54075400 Đã in
             54076100 Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament polyeste từ 85% trở lên:Có tỷ trọng sợi filament polyeste không dún từ 85% trở lên
             54076900 Loại khác
             54077100 Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tổng hợp từ 85% trở lên:Chưa hoặc đã tẩy trắng
             54077200 Đã nhuộm
             54077300 Từ các sợi có các màu khác nhau
             54077400 Đã in
             54078100 Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tổng hợp dưới 85%, được pha chủ yếu hay pha duy nhất với bông:Chưa hoặc đã tẩy trắng
             54078200 Đã nhuộm
             54078300 Từ các sợi có các màu khác nhau
             54078400 Đã in
             54079100 Vải dệt thoi khác:Chưa hoặc đã tẩy trắng
             54079200 Đã nhuộm
             54079300 Từ các sợi có các màu khác nhau
             54079400 Đã in

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in