Phần mở đầu - 9102

Mã HS Việt Nam 9102 - Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi và các loại đồng hồ cá nhân khác, kể cả đồng hồ bấm giờ, trừ các loại thuộc nhóm 91.01.

tra cứu mã hs số 9102của Việt Nam là Đối với Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi và các loại đồng hồ cá nhân khác, kể cả đồng hồ bấm giờ, trừ các loại thuộc nhóm 91.01.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi và các loại đồng hồ cá nhân khác, kể cả đồng hồ bấm giờ, trừ các loại thuộc nhóm 91.01. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9102 Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi và các loại đồng hồ cá nhân khác, kể cả đồng hồ bấm giờ, trừ các loại thuộc nhóm 91.01.
             91021100 Đồng hồ đeo tay, hoạt động điện, có hoặc không lắp kèm bộ phận bấm giờ:Chỉ có mặt hiển thị bằng cơ học
             91021200 Chỉ có mặt hiển thị bằng quang điện tử
             91021900 Loại khác
             91022100 Đồng hồ đeo tay khác, có hoặc không lắp kèm bộ phận bấm giờ:Có bộ phận lên giây tự động
             91022900 Loại khác
      910291 Loại khác:Hoạt động bằng điện:
             91029110 Đồng hồ bấm giờ
             91029190 Loại khác
             91029900 Loại khác