Phần mở đầu - 5510

Mã HS Việt Nam 5510 - Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tái tạo, chưa đóng gói để bán lẻ.

tra cứu mã hs số 5510của Việt Nam là Đối với Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tái tạo, chưa đóng gói để bán lẻ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tái tạo, chưa đóng gói để bán lẻ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5510 Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tái tạo, chưa đóng gói để bán lẻ.
             55101100 Có tỷ trọng xơ staple tái tạo từ 85% trở lên:Sợi đơn
             55101200 Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp
             55102000 Sợi khác, được pha chủ yếu hoặc duy nhất với lông cừu hay lông động vật loại mịn
             55103000 Sợi khác, được pha chủ yếu hoặc duy nhất với bông
             55109000 Sợi khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in