Phần mở đầu - 5511

Mã HS Việt Nam 5511 - Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, đã đóng gói để bán lẻ.

tra cứu mã hs số 5511của Việt Nam là Đối với Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, đã đóng gói để bán lẻ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, đã đóng gói để bán lẻ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5511 Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, đã đóng gói để bán lẻ.
      551110 Từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở lên:
             55111010 Sợi dệt kim, sợi móc, và chỉ thêu
             55111090 Loại khác
      551120 Từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%:
             55112010 Sợi dệt kim, sợi móc, và chỉ thêu
             55112090 Loại khác
             55113000 Từ xơ staple tái tạo

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in