Phần mở đầu - 5509

Mã HS Việt Nam 5509 - Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, chưa đóng gói để bán lẻ.

tra cứu mã hs số 5509của Việt Nam là Đối với Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, chưa đóng gói để bán lẻ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, chưa đóng gói để bán lẻ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5509 Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, chưa đóng gói để bán lẻ.
             55091100 Có tỷ trọng xơ staple bằng ni lông hoặc các polyamit khác từ 85% trở lên:Sợi đơn
             55091200 Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp
             55092100 Có tỷ trọng xơ staple polyeste từ 85% trở lên:Sợi đơn
             55092200 Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp
             55093100 Có tỷ trọng xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic từ 85% trở lên:Sợi đơn
             55093200 Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp
             55094100 Sợi khác, có tỷ trọng xơ staple tổng hợp từ 85% trở lên:Sợi đơn
             55094200 Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp
             55095100 Sợi khác, từ xơ staple polyeste:Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple tái tạo
      550952 Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hay lông động vật loại mịn:
             55095210 Sợi đơn
             55095290 Loại khác
             55095300 Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông
             55095900 Loại khác
             55096100 Sợi khác, từ xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic:Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hay lông động vật loại mịn
             55096200 Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông
             55096900 Loại khác
             55099100 Sợi khác:Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hay lông động vật loại mịn
             55099200 Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông
             55099900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in