Phần mở đầu - 6815

Mã HS Việt Nam 6815 - Các sản phẩm bằng đá hoặc bằng các chất liệu khoáng khác (kể cả sợi carbon, các sản phẩm bằng sợi carbon và các sản phẩm làm bằng than bùn), chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác.

tra cứu mã hs số 6815của Việt Nam là Đối với Các sản phẩm bằng đá hoặc bằng các chất liệu khoáng khác (kể cả sợi carbon, các sản phẩm bằng sợi carbon và các sản phẩm làm bằng than bùn), chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các sản phẩm bằng đá hoặc bằng các chất liệu khoáng khác (kể cả sợi carbon, các sản phẩm bằng sợi carbon và các sản phẩm làm bằng than bùn), chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6815 Các sản phẩm bằng đá hoặc bằng các chất liệu khoáng khác (kể cả sợi carbon, các sản phẩm bằng sợi carbon và các sản phẩm làm bằng than bùn), chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác.
      681510 Các sản phẩm làm từ grafit hoặc carbon khác không phải là sản phẩm điện:
             68151010 Sợi hoặc chỉ
             68151020 Gạch, đá lát nền, các loại vật liệu dùng để lát và các sản phẩm xây dựng tương tự
             68151091 Loại khác:Sợi carbon
             68151099 Loại khác
             68152000 Sản phẩm từ than bùn
             68159100 Các loại sản phẩm khác:Có chứa magiezit, dolomit hoặc cromit
             68159900 Loại khác