Phần mở đầu - 0803

Mã HS Việt Nam 0803 - Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.

tra cứu mã hs số 0803của Việt Nam là Đối với Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0803 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.
             08031000 Chuối lá
             08039000 Loại khác