Chương - 06

Mã HS Việt Nam 06 - Cây sống và các loại cây trồng khác; củ, rễ và loại tương tự; cành hoa và cành lá trang trí

Tra cứu mã hs số 06 của Việt Nam là Đối với Cây sống và các loại cây trồng khác; củ, rễ và loại tương tự; cành hoa và cành lá trang trí. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Cây sống và các loại cây trồng khác; củ, rễ và loại tương tự; cành hoa và cành lá trang trí ở Việt Nam.