Phần mở đầu - 0602

Mã HS Việt Nam 0602 - Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm.

tra cứu mã hs số 0602của Việt Nam là Đối với Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0602 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm.
      060210 Cành giâm không có rễ và cành ghép:
             06021010 Của cây phong lan
             06021020 Của cây cao su
             06021090 Loại khác
             06022000 Cây, cây bụi đã hoặc không ghép cành, thuộc loại có quả hoặc quả hạch ăn được
             06023000 Cây đỗ quyên và cây azalea (cây khôhọ đỗ quyên), đã hoặc không ghép cành
             06024000 Cây hoa hồng, đã hoặc không ghép cành
      060290 Loại khác:
             06029010 Cành giâm và cành ghép phong lan có rễ
             06029020 Cây phong lan giống
             06029040 Gốc cây cao su có chồi
             06029050 Cây cao su giống
             06029060 Chồi mọc từ gỗ cây cao su
             06029070 Cây dương xỉ
             06029090 Loại khác