Phần mở đầu - 2206

Mã HS Việt Nam 2206 - Đồ uống đã lên men khác (ví dụ, vang táo, vang lê, vang mật ong); hỗn hợp của đồ uống đã lên men và hỗn hợp của đồ uống đã lên men với đồ uống không chứa cồn, chưa chi tiết hay ghi ở nơi khác.

tra cứu mã hs số 2206của Việt Nam là Đối với Đồ uống đã lên men khác (ví dụ, vang táo, vang lê, vang mật ong); hỗn hợp của đồ uống đã lên men và hỗn hợp của đồ uống đã lên men với đồ uống không chứa cồn, chưa chi tiết hay ghi ở nơi khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đồ uống đã lên men khác (ví dụ, vang táo, vang lê, vang mật ong); hỗn hợp của đồ uống đã lên men và hỗn hợp của đồ uống đã lên men với đồ uống không chứa cồn, chưa chi tiết hay ghi ở nơi khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2206 Đồ uống đã lên men khác (ví dụ, vang táo, vang lê, vang mật ong); hỗn hợp của đồ uống đã lên men và hỗn hợp của đồ uống đã lên men với đồ uống không chứa cồn, chưa chi tiết hay ghi ở nơi khác.
             22060010 Vang táo hoặc vang lê
             22060020 Rượu sa kê (rượu gạo)
             22060030  Toddy
             22060040 Shandy
             22060091 Loại khác, kể cả vang có mật ong:Rượu gạo khác (bao gồm cả rượu thuốc)
             22060099 Loại khác