Phần mở đầu - 8548

Mã HS Việt Nam 8548 - Phế liệu và phế thải của các loại pin, ắc qui; các loại pin và ắc qui điện đã sử dụng hết; các bộ phận điện của máy móc hay thiết bị, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này.

tra cứu mã hs số 8548của Việt Nam là Đối với Phế liệu và phế thải của các loại pin, ắc qui; các loại pin và ắc qui điện đã sử dụng hết; các bộ phận điện của máy móc hay thiết bị, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Phế liệu và phế thải của các loại pin, ắc qui; các loại pin và ắc qui điện đã sử dụng hết; các bộ phận điện của máy móc hay thiết bị, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8548 Phế liệu và phế thải của các loại pin, ắc qui; các loại pin và ắc qui điện đã sử dụng hết; các bộ phận điện của máy móc hay thiết bị, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này.
      854810 Phế liệu và phế thải của các loại pin, ắc qui và pin xạc; các loại pin, ắc qui và pin xạc đã sử dụng hết:
             85481012 Phế thải pin, ắc qui axit chì, đã hoặc chưa tháo dung dịch axít:Của loại dùng cho máy bay
             85481019 Loại khác
             85481022 Phế liệu và phế thải chủ yếu chứa sắt:Của pin và bộ pin
             85481023 Của ắc qui điện loại dùng cho máy bay
             85481029 Loại khác
             85481032 Phế liệu và phế thải chủ yếu chứa đồng:Của pin và bộ pin
             85481033 Của ắc qui điện loại dùng cho máy bay
             85481039 Loại khác
             85481091 Loại khác:Của pin và bộ pin
             85481092 Của ắc qui điện loại dùng cho máy bay
             85481099 Loại khác
      854890 Loại khác:
             85489010 Bộ cảm biến ảnh kiểu tiếp xúc gồm một bộ cảm biến quang dẫn, một tụ tích điện, một nguồn sáng của điốt phát quang, một ma trận (tấm khuôn mẫu) tranzito màng mỏng và bộ phận hội tụ ánh sáng dòng quét, có khả năng quét văn bản
             85489020 Tấm mạch in đã lắp ráp hoàn chỉnh bao gồm mạch đã lắp ráp cho kết nối bên ngoài
             85489090 Loại khác