Phần mở đầu - 5602

Mã HS Việt Nam 5602 - Phớt, nỉ đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp.

tra cứu mã hs số 5602của Việt Nam là Đối với Phớt, nỉ đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Phớt, nỉ đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5602 Phớt, nỉ đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp.
             56021000 Phớt, nỉ xuyên kim và vải khâu đính
             56022100 Phớt, nỉ khác, chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép:Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
             56022900 Từ vật liệu dệt khác
             56029000 Loại khác