Phần mở đầu - 7202

Mã HS Việt Nam 7202 - Hợp kim fero.

tra cứu mã hs số 7202của Việt Nam là Đối với Hợp kim fero.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hợp kim fero. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7202 Hợp kim fero.
             72021100 Feromangan:Có hàm lượng carbon trên 2% tính theo trọng lượng
             72021900 Loại khác
             72022100 Ferosilic:Có hàm lượng silic trên 55% tính theo trọng lượng
             72022900 Loại khác
             72023000 Ferosilicmangan
             72024100 Ferocrom:Có hàm lượng carbon trên 4% tính theo trọng lượng
             72024900 Loại khác
             72025000 Ferosiliccrom
             72026000 Feroniken
             72027000 Feromolipđen
             72028000 Ferovonfram và ferosilicvonfram
             72029100 Loại khác:Ferotitan và ferosilictitan
             72029200 Ferovanadi
             72029300 Feroniobi
             72029900 Loại khác