Phần mở đầu - 7005

Mã HS Việt Nam 7005 - Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác.

tra cứu mã hs số 7005của Việt Nam là Đối với Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7005 Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác.
      700510 Kính không có cốt thép, có tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu:
             70051010 Kính quang học, chưa được gia công về mặt quang học
             70051090 Loại khác
      700521 Kính không có cốt thép khác:Phủ màu toàn bộ, mờ, sáng hoặc chỉ mài bề mặt:
             70052110 Kính quang học, chưa được gia công về mặt quang học
             70052190 Loại khác
      700529 Loại khác:
             70052910 Kính quang học, chưa được gia công về mặt quang học
             70052990 Loại khác
             70053000 Kính có cốt thép