Phần mở đầu - 9003

Mã HS Việt Nam 9003 - Khung và gọng cho kính đeo, kính bảo hộ hoặc các loại tương tự, và các bộ phận của chúng.

tra cứu mã hs số 9003của Việt Nam là Đối với Khung và gọng cho kính đeo, kính bảo hộ hoặc các loại tương tự, và các bộ phận của chúng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Khung và gọng cho kính đeo, kính bảo hộ hoặc các loại tương tự, và các bộ phận của chúng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9003 Khung và gọng cho kính đeo, kính bảo hộ hoặc các loại tương tự, và các bộ phận của chúng.
             90031100 Khung và gọng:Bằng plastic
             90031900 Bằng vật liệu khác
             90039000 Bộ phận