Phần mở đầu - 3503

Mã HS Việt Nam 3503 - Gelatin (kể cả gelatin ở dạng tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông), đã hoặc chưa gia công bề mặt hoặc nhuộm màu) và các dẫn xuất gelatin; keo điều chế từ bong bóng cá; các chất keo khác có nguồn gốc động vật, trừ keo casein thuộc nhóm 35.01.

tra cứu mã hs số 3503của Việt Nam là Đối với Gelatin (kể cả gelatin ở dạng tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông), đã hoặc chưa gia công bề mặt hoặc nhuộm màu) và các dẫn xuất gelatin; keo điều chế từ bong bóng cá; các chất keo khác có nguồn gốc động vật, trừ keo casein thuộc nhóm 35.01.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Gelatin (kể cả gelatin ở dạng tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông), đã hoặc chưa gia công bề mặt hoặc nhuộm màu) và các dẫn xuất gelatin; keo điều chế từ bong bóng cá; các chất keo khác có nguồn gốc động vật, trừ keo casein thuộc nhóm 35.01. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3503 Gelatin (kể cả gelatin ở dạng tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông), đã hoặc chưa gia công bề mặt hoặc nhuộm màu) và các dẫn xuất gelatin; keo điều chế từ bong bóng cá; các chất keo khác có nguồn gốc động vật, trừ keo casein thuộc nhóm 35.01.
             35030011 Keo:Các loại keo có nguồn gốc từ cá
             35030019 Loại khác
             35030030 Keo điều chế từ bong bóng cá
             35030041 Gelatin và các dẫn xuất gelatin:Dạng bột có độ trương nở từ A250 hoặc B230 trở lên theo hệ thống thang đo Bloom
             35030049 Loại khác