Chương - 35

Mã HS Việt Nam 35 - Các chất chứa anbumin; các dạng tinh bột biến tính; keo hồ; enzim

Tra cứu mã hs số 35 của Việt Nam là Đối với Các chất chứa anbumin; các dạng tinh bột biến tính; keo hồ; enzim. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các chất chứa anbumin; các dạng tinh bột biến tính; keo hồ; enzim ở Việt Nam.

Chương - 35     Các chất chứa anbumin; các dạng tinh bột biến tính; keo hồ; enzim
phần mở đầu mô tả món hàng
3501 Casein, các muối của casein và các chất dẫn xuất casein khác; keo casein.
3502 Anbumin (kể cả các chất cô đặc của hai hoặc nhiều whey protein, chứa trên 80% whey protein tính theo trọng lượng khô), muối albumin và các chất dẫn xuất albumin khác.
3503 Gelatin (kể cả gelatin ở dạng tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông), đã hoặc chưa gia công bề mặt hoặc nhuộm màu) và các dẫn xuất gelatin; keo điều chế từ bong bóng cá; các chất keo khác có nguồn gốc động vật, trừ keo casein thuộc nhóm 35.01.
3504 Peptones và các dẫn xuất của chúng; protein khác và các dẫn xuất của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; bột da sống, đã hoặc chưa crom hóa.
3505 Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác (ví dụ, tinh bột đã tiền gelatin hóa hoặc este hóa); các loại keo có thành phần chính là tinh bột, hoặc dextrin hoặc các dạng tinh bột biến tính khác.
3506 Keo đã điều chế và các chất dính đã điều chế khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc các chất kết dính, đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc như các chất kết dính, trọng lượng tịnh không quá 1 kg.
3507 Enzym; enzym đã chế biến chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.