Phần mở đầu - 8444

Mã HS Việt Nam 8444 - Máy ép đùn, kéo chuỗi, tạo dún hoặc máy cắt vật liệu dệt nhân tạo.

tra cứu mã hs số 8444của Việt Nam là Đối với Máy ép đùn, kéo chuỗi, tạo dún hoặc máy cắt vật liệu dệt nhân tạo.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy ép đùn, kéo chuỗi, tạo dún hoặc máy cắt vật liệu dệt nhân tạo. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8444 Máy ép đùn, kéo chuỗi, tạo dún hoặc máy cắt vật liệu dệt nhân tạo.
             84440010 Hoạt động bằng điện
             84440020 Không hoạt động bằng điện