Phần mở đầu - 9703

Mã HS Việt Nam 9703 - Nguyên bản tác phẩm điêu khắc và tượng tạc, làm bằng mọi loại vật liệu.

tra cứu mã hs số 9703của Việt Nam là Đối với Nguyên bản tác phẩm điêu khắc và tượng tạc, làm bằng mọi loại vật liệu.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Nguyên bản tác phẩm điêu khắc và tượng tạc, làm bằng mọi loại vật liệu. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9703 Nguyên bản tác phẩm điêu khắc và tượng tạc, làm bằng mọi loại vật liệu.
             97030010 Bằng kim loại
             97030020 Bằng đá
             97030030 Bằng plastic
             97030040 Bằng gỗ
             97030050 Bằng đất sét
             97030090 Bằng vật liệu khác