Phần mở đầu - 7325

Mã HS Việt Nam 7325 - Các sản phẩm đúc khác bằng sắt hoặc thép.

tra cứu mã hs số 7325của Việt Nam là Đối với Các sản phẩm đúc khác bằng sắt hoặc thép.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các sản phẩm đúc khác bằng sắt hoặc thép. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7325 Các sản phẩm đúc khác bằng sắt hoặc thép.
      732510 Bằng gang không dẻo:
             73251020 Nắp cống, lưới che cống và khung của nắp cống và lưới che cống
             73251090 Loại khác
             73259100 Loại khác:Bi nghiền và các hàng hoá tương tự dùng cho máy nghiền
      732599 Loại khác:
             73259920 Nắp cống, lưới che cống và khung của nắp cống và lưới che cống
             73259990 Loại khác